1. Kế hoạch dự giờ

 

TT Giáo viên thực hiện Lớp MH/MĐ Kế hoạch dự kiến Thực hiện Thành phần dự
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
1 Trần Huy Quảng 61TVKT1 Tìm hiểu các kiến thức về kế toán doanh nghiệp Tuần 15 (từ ngày 04 – 10/10/2021) H3 Toàn bộ GV

 

 

  1. Sinh hoạt chuyên môn

 

TT

 

Nội dung

 

Kế hoạch dự kiến Thực hiện Người chủ trì
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
1  

Phương pháp dạy bài: Kỹ năng  quản lý bản thân; kỹ năng tự nhận thức

 

8h30 Thứ 5

Ngày 14/10/2021

VP Khoa SP- KT  Trưởng khoa

  

  1. Thanh tra quy chế
TT Nội dung Kế hoạch dự kiến Thực hiện Người được kiểm tra Người chủ trì
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
1 Thực hiện Giờ lên lớp; Giáo án, sổ tay giáo viên; sổ lên lớp, tiến độ giảng dạy. Thứ 5

Ngày 28/10/2021

Tại khoa; tại lớp Giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy; gv không có giờ lên lớp. Trưởng khoa, Phó khoa; gv được phân công.

 

TRƯỞNG  KHOA  – SƯ PHẠM KINH TẾ

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *