LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: Nguyễn Hữu Thành

Văn phòng: 501 Nhà hiệu bộ

SĐT: 0975568292

Tổ trưởng tổ Sư phạm giáo dục nghề nghiệp: Lại Thị Hạnh

Văn phòng: 504 Nhà hiệu bộ

SĐT: 0984590304

Tổ trưởng tổ Kinh tế: Bùi Thu Trang

Văn phòng: 504 Nhà hiệu bộ

SĐT: 0987382012

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Trưởng trưởng khoa: Nguyễn Hữu Thành

– Quản lý viên chức và người lao động trong đơn vị;

– Tham mưu, báo cáo với Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của đơn vị theo Chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám hiệu nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị;

– Tiếp nhận các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của cấp trên; của đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai, tổ chức thực hiện;

– Tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác của đơn vị; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch;

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường trong việc thực hiện công việc được giao;

– Tham gia đầy đủ các buổi họp, hội nghị, hội thảo, hội đồng của nhà trường và của các cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu;

– Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

–  Các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2. Tổ trưởng tổ Sư phạm giáo dục nghề nghiệp: Lại Thị Hạnh

– Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa;

– Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình;

– Lập kế hoạch, thời khóa biểu, kế hoạch dự giờ lĩnh vực nghiệp vụ sư phạm và bồi dương chức danh  giảng viên giáo dục nghề nghiệp;

– Thống kê và báo cáo giờ giảng của các Giảng viên tham gia giảng dạy nghiệp vụ sư phạm và bồi dương chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp;

– Thực hiện công tác giáo vụ lĩnh vực nghiệp vụ sư phạm và bồi dương chức danh giáo giảng viên giáo dục nghề nghiệp;

– Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

– Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa.

3. Tổ trưởng tổ Kinh tế: Bùi Thu Trang

– Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa;

– Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình;

– Lập kế hoạch, thời khóa biểu, kế hoạch dự giờ

– Thống kê và báo cáo giờ giảng của các Giảng viên bên tổ kinh tế;

– Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

– Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *